Category Archives: sadmin

sadmin

Насочване на wifi антената за най- добър сигнал под GNU/Linux

wifi_wireless_signal_nasochwane
Идеята е, че виждам един wifi сигнал и искам да го използвам 😉 , но незна точно откъде идва. За да използвам неговия максимум трябва да насоча антената точно към него 🙂 и за целта използвам едно простичко приложение wavemon .

wavemon -i wlan1

За да се случат нещата по- оптимален начин е необходимо да се ползва и добра антена разбира се. Аз използвам тази на Danets (danets.com).

Благодарности на онлайн магазина: restart.bg

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Спиране на touchpad под Linux

Проблема е, че на лаптопа използвам usb мишка и не използвам touchpad–а. Когато пиша на клавиатурата много често местя мишката и това е изключително дразнещо.  За да се оправи тази глупост просто ще деактивирам touchpad-а.

Метод 1:
Просто се изпълнява: synclient TouchpadOff=1

Метод 2:
apt-get update && apt-get install gpointing-device-settings
gpointing-device-settings-notebook-disable-touchpad

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Пресвяткване (blinking) на num lock под Mint

Проблема е, че докато си работи системата на Mint изведнъж диода на клавиатурата за Num Lock започва да светва и изгасва, т.е. вклчва се и се изключва от което приемането на команди от клавиатурата става доста трудничко 🙂 Друго нещо което се забелязва е голямото използване на процесора от mate-settings-d

Ето и снимка:
linux-numlock-problem-blinking
Решение на тази глупост:

sudo apt-get update
sudo apt-get install numlockx dconf-tools

1. Изпълнява се dconf-editor
org > mate > desktop > peripherals > keyboard
Премахване на тикче на remember-numlock-state

2. Файл: /etc/mdm/Init/Default

преди  "exit 0"

if [ -x /usr/bin/numlockx ]; then
exec /usr/bin/numlockx on
fi

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

413 Request Entity Too Large в nginx

Защо се случва грешката "413 Request Entity Too Large" в nginx?
В apache2 php е сетнат upload_max_filesize 60 MB , но е забравено в nginx да се сетне client_max_body_size също на 60 MB и затова.

Ето го решението:

Файл: /etc/nginx/sites-enabled/example.com.8133

server
  {
  …
  location /
    {
    …
    client_max_body_size       60m;
    …
    }
  …
  }

Файл: /etc/php5/apache2/php.ini


upload_max_filesize = 60M

/etc/init.d/apache2 reload;
/etc/init.d/nginx reload;

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)

Как да се разбере кои процеси пишат много на твърдия диск под GNU/linux

echo 1 > /proc/sys/vm/block_dump

tail -f /var/log/syslog

Резултат 🙂

Oct 28 16:02:49 beta kernel: [55628161.993810] kjournald(349): WRITE block 1983406184 on sda2
Oct 28 16:02:49 beta kernel: [55628161.993812] kjournald(349): WRITE block 2803287720 on sda2
Oct 28 16:02:49 beta kernel: [55628161.994474] rs:main Q:Reg(25405): WRITE block 429161088 on sda2
Oct 28 16:02:49 beta kernel: [55628161.994665] kjournald(349): WRITE block 1947309000 on sda2
Oct 28 16:02:51 beta kernel: [55628164.076174] flush-8:0(348): WRITE block 1997551216 on sda2
Oct 28 16:02:51 beta kernel: [55628164.076176] flush-8:0(348): WRITE block 1997551224 on sda2
Oct 28 16:02:51 beta kernel: [55628164.076178] flush-8:0(348): WRITE block 1997551232 on sda2
Oct 28 16:02:51 beta kernel: [55628164.076180] flush-8:0(348): WRITE block 1997551240 on sda2
Oct 28 16:02:51 beta kernel: [55628164.076183] flush-8:0(348): WRITE block 1997551248 on sda2
Oct 28 16:02:51 beta kernel: [55628164.076185] flush-8:0(348): WRITE block 1997551296 on sda2
Oct 28 16:02:51 beta kernel: [55628164.076188] flush-8:0(348): WRITE block 1997551328 on sda2
Oct 28 16:02:52 beta kernel: [55628164.624602] apache2(4498): dirtied inode 62352816 (other_vhosts_access.log) on sda2
Oct 28 16:03:14 beta kernel: [55628187.122972] pyzor(4521): dirtied inode 16826650 (snsqV8) on sda2
Oct 28 16:03:14 beta kernel: [55628187.123212] pyzor(4521): dirtied inode 16826650 (?) on sda2
Oct 28 16:03:14 beta kernel: [55628187.123933] pyzor(4521): dirtied inode 16826651 (?) on sda2
Oct 28 16:03:26 beta kernel: [55628198.518779] mysqld(26078): dirtied inode 63300606 (labdatastore.MYD) on sda2
Oct 28 16:03:26 beta kernel: [55628198.607859] mysqld(26078): dirtied inode 63300606 (labdatastore.MYD) on sda2
Oct 28 16:03:26 beta kernel: [55628198.607888] mysqld(26078): dirtied inode 63300605 (labdatastore.MYI) on sda2
Oct 28 16:03:26 beta kernel: [55628198.607891] mysqld(26078): dirtied inode 63300605 (labdatastore.MYI) on sda2

За да се спре дебуг-а

echo 0 > /proc/sys/vm/block_dump

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Как да се разбере кои wordpress блогове имат много коментари

Идеята е, че имаме много wordpress блогове на тази машина и много от тях са наспамени или просто имат много коментари. За да се следи прилагам просто решение:

find /var/lib/mysql/ -type f -size +1000k -name "*_comments.MYD" -exec ls -lh {} \; | awk '{ print $9 ": " $5 }'

Резултат:
/var/lib/mysql/vhostext/wp_comments.MYD: 1,8M

Вижда, сече блога с база "vhostext" има таблица wp_comments от 1.8 MB, най- вероятно над 1000 коментара. Хубаво е да се провери.

Интересни аргументи:
аргумента 1000к всъщност е 1MB т.е. да показва файловете по- големи от 1MB.
Името което се търси е "*_comments.MYD" и има звезда защото не всички wordpress блогове ползват за префикс "wp_"

Това решение като цяло не казва какво трябва да се изтрие , а какво е хубаво да се погледне …

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)

Изтриване на коментари в WordPress (през MySQL)

Всички коментари се записват в табицата "wp_comments"

mysql> describe wp_comments;
+----------------------+---------------------+------+-----+---------------------+----------------+
| Field                | Type                | Null | Key | Default             | Extra          |
+----------------------+---------------------+------+-----+---------------------+----------------+
| comment_ID           | bigint(20) unsigned | NO   | PRI | NULL                | auto_increment |
| comment_post_ID      | bigint(20) unsigned | NO   | MUL | 0                   |                |
| comment_author       | tinytext            | NO   |     | NULL                |                |
| comment_author_email | varchar(100)        | NO   |     |                     |                |
| comment_author_url   | varchar(200)        | NO   |     |                     |                |
| comment_author_IP    | varchar(100)        | NO   |     |                     |                |
| comment_date         | datetime            | NO   |     | 0000-00-00 00:00:00 |                |
| comment_date_gmt     | datetime            | NO   | MUL | 0000-00-00 00:00:00 |                |
| comment_content      | text                | NO   |     | NULL                |                |
| comment_karma        | int(11)             | NO   |     | 0                   |                |
| comment_approved     | varchar(20)         | NO   | MUL | 1                   |                |
| comment_agent        | varchar(255)        | NO   |     |                     |                |
| comment_type         | varchar(20)         | NO   |     |                     |                |
| comment_parent       | bigint(20) unsigned | NO   | MUL | 0                   |                |
| user_id              | bigint(20) unsigned | NO   |     | 0                   |                |
+----------------------+---------------------+------+-----+---------------------+----------------+

Стойностите на колоната comment_approved са: 0 , 1, spam

# Изтриване на всички not approved коментари
DELETE FROM wp_comments WHERE comment_approved = 0;

# Изтриване на всички approved коментари
DELETE FROM wp_comments WHERE comment_approved = 1;

# Изтриване на всички спам коментари
DELETE FROM wp_comments WHERE comment_approved = 'spam';

# Изтриване по дата
DELETE FROM wp_comments WHERE comment_date > '2004-11-15 01:10:04' AND comment_date <= '2004-11-20 00:10:04'

# Изтриване на всички коментари
TRUNCATE wp_comments;

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)