счетоводен баланс

Понятие за счетоводен баланс

Понятието счетоводен баланс-- от фр. “balanse’’- има латински произход и се състои от две думи “bis”, което означава „ двойно, два пъти” и “lanx”- „ двойни везни, блюда на везни” и означава равновесие, равенство. С термина счетоводен баланс у нас се означава съпоставяне, балансиране, постигане на равенство по стойност между две величини , между стойностните размери на двата основни обекта на отчитането- активи и капитали на предприятието. Всъщност чрез счетоводния баланс се осигурява потребната на управлението обобщена информация за състоянието и използването на активите в парично изражение: от една страна, по състав и въплъщение, и, от друга- по източници на тяхното формиране, т. е. по произхода им, което ще рече какъв е стойностният размер на наличните и използвани от предприятието активи, придобити с привлечени капитали, т. е. привлечени чужди средства. Балансът съдържа информация за това, какво притежава предприятието във вид на активи и какво дължи във вид на капитали.

Според съвременното разбиране за счетоводния баланс се разбират следните характеристики:

 • Счетоводният баланс е форма за практическо прилагане на балансовия метод, който е неговото съдържание. Счетоводния баланс е инструментариум на периодично счетоводно отчитане.

 • Счетоводния баланс е технически инструмент на счетоводството за представяне на двуаспектно разграничаване имуществото на предприятието- систематизирано и квалифицирано по функции и цели.

 • Чрез счетоводния баланс счетоводството представя стойността на двуаспектно разграничено имущество на предприятието към даден момент т. е. в статика. Същността на балансовия метод е стойностно представяне към определен момент на двуаспектно разграниченото имущество на предприятието.

 • Счетоводния баланс се съставя към строго определен момент от всяко предприятие, което е обособено в счетоводно отношение.

 • Счетоводния баланс се съставя от крайните дебитни и крайните кредитни остатъци на годишната окончателна оборотна ведомост, която е изготвена въз основа на изпълнено годишно счетоводно приключване на дейността на предприятието.

Най- общо счетоводния баланс технически инструментариум на счетоводството за стойностно представяне към даден момент и в определен порядък.

Счетоводният баланс е техническо средство, с помощта на което се постига прилагането на способа балансово обобщаване на отчетните данни. Той се съставя към определен момент, към определена дата на отчетния период. По такъв начин балансът не отразява движението и изменението на активите и капиталите, конкретните им изменения вследствие на всяка стопанска операция, а тяхното състояние към датата на съставянето му.

Счетоводният баланс е моментна снимка на дейността на предприятието, на неговото финансово и имуществено състояние. Той е визитна картичка на ръководството на предприятието показващ резултатите от взетите и реализирани от него управленски решения за минал, изтекъл вече период от време. Счетоводния баланс има таблична форма и се състои от две взаимосвързани части: актив и пасив.

Прието е в активът на баланса да се описват активите, т. е. ресурсите, средствата, с които предприятието разполага и използва при осъществяване на дейността. Всъщност в актива се съдържа информация, характеризираща икономическото съдържание на цялата съвкупност от средства, които предприятието използва и очаква да получи изгода.

В пасива на баланса се описват капиталите на предприятието, т. е. съдържа се информация за произхода на наличните използвани активи, какви са източниците на формиране на тези активи. Тази информация по същество показва отношението на собственост на предприятието към собствениците на капитала и в частност към източниците на собствен капитал, от една страна, и, от друга, към собствениците на чуждия, привлечения капитал, т. е. на задълженията, пасивите на предприятието. Общите суми на активите и пасивите на баланса трябва да бъдат равни помежду си. Това равенство се определя от обстоятелството, че в актива и пасива на баланса намира отражение една и съща маса на активите, изразени в стойност, но от две различни по своето икономическо съдържание групи: веднъж- по състав и въплъщение и втори път- по произход и принадлежност.

Счетоводния баланс отразява всъщност не само общата сума на активите и капиталите на предприятието към даден момент. Чрез данните в баланса на практика се разкрива структурата на активите и на техните източници на формиране, придобиване, при това по видове и групи, относителен дял на всяка група, както и взаимовръзката и взаимозависимостта между тях. Данните в баланса на практика служат за изчисляване на редица показатели, характеризиращи осъществяваната през деня дейност, като например рентабилност.

Освен активи и пасиви счетоводният баланс има и трета част- извънбалансови ( задбалансови ) активи и пасиви. В нея се отразяват и определени специфични условия, при които се осъществява дейността на предприятието. Всъщност в тази част на баланса намират отражение т. нар. правни взаимоотношения от стопански характер, представляващ конкретен обект на отчитането. По такъв начин в счетоводния баланс намират отражение трите обекта на отчитането- активите, капиталите и правните взаимоотношения от стопански характер.

Групирането на активите и капиталите на предприятието в баланса се извършва в раздели, групи и балансови пера.

 • Разделите на баланса съдържат обобщена информация за състоянието на активите и капиталите според тяхната икономическа класификация.

 • Групите са част от разделите на баланса и в този смисъл те съдържат по детайлизирана информация за отделните групи активи и капитали.

 • Балансовите пера, наречени още балансови статии са най- малката структурна единица на счетоводния баланс, с която се показва състоянието на отделни активи и капитали към момента на съставяне на баланса.

Същност и структура на счетоводния баланс

Балансовото обобщаване е счетоводен способ, с помощта на които създадената в резултат на текущото счетоводно отчитане на стопанските операции, информация за състоянието на активите и на техните финансови източници към определен момент се обобщават. На тази основа се оценяват имущественото и финансовото състояние на предприятието и дейностите, които са го предопределили. От техническа гледна точка балансовото обобщаване се изразява във вписване в таблица по определени класификационни признаци.

Дефиниция за счетоводния баланс: Счетоводния баланс е средство за създаване на синтезиран информационен аналог в стойностно изражение на състоянието на капитала към конкретен момент в неговото двуаспектно проявление, а именно по конкретен имуществен състав и по източници на придобиване. В тази дефиниция се открояват следните основни момента:

 • В баланса капиталът се представя двуаспектно.

 • Капиталът се представя обездвижен, в статика към определен момент.

 • Капиталът се представя синтезирано, обобщено, без подробности.

 • И в двата му аспекта капиталът се представя в стойностно изражение.

 • Представената в баланса информация може да се използва и за целите на прогнозирането и планирането.

Исторически балансът е представен в различни модификации, но ако можем да се изразим така, в класическия си вид, той е таблица с две обособени части. В едната се представя информация за ресурсите на предприятието, от които ще се черпи икономическа изгода в бъдеще, а в другите се представя информацията за източниците, от които са финансирани активите. Тази част се нарича пасив, но такова понятие не може да се отъждествява с понятието пасив на предприятието. Пасивите на предприятието са неговите задължения към физически и юредически лица за чужд привлечен капитал. Според момента и събитието, за което се съставя счетоводния баланс те могат да са:

 • Месечни

 • Тримесечни

 • Годишни

 • Приключителни

 • Ликвидационни

Счетоводните баланси могат да бъдат редовни и извънредни.

Счетоводните баланси имат хоризонтална и вертикална структура.

 • Чрез хоризонталната структура се представят последователността на отразяването на активите и пасивите в съответните части на баланса.

 • Вертикалната структура се изразява в това, че както активите, така и пасива са разделени на две части: балансова и задбалансова. Това позволява да се отделят собствените от чуждите активи с условен характер и съответно източниците, както собствени, така и привлечени, които са финансирали собствените на предприятието активи от източниците с условен характер.

По отношението на баланса трябва да се каже, че се представят в баланса като:

 • Групи

 • Раздели

 • Статии

Счетоводния баланс трябва да представя обективно имущественото и финансовото състояние на предприятието не само към определен момент, но и в перспектива. Точно по тази причина се появява задбалансовата част, за да може чрез нея в активите да се представи размера на чуждите активи, които временно се ползват от предприятието или се намират в негово разпореждане, а също и източниците, които представят условните задължения срещу тези активи.

С помощта на способа балансово обобщаване създадената в резултат на текущото счетоводно отчитане на стопанските операции информация за състоянието на активите, пасивите и капитала към определен момент се обобщава в паричен измерител в определен момент, за да се представят и оценят имущественото и финансовото състояние на предприятието. Най- характерното за балансовото обобщаване като елемент на счетоводния метод и инструмент за създаване на информация е неговата двуаспектност. Чрез балансовото обобщаване се разкрива взаимната връзка между:

Активите като ресурси, които предприятието контролира в резултат на минали събития и от които се очаква извличането на бъдеща икономическа изгода.

Пасивите като съществуващи задължения на предприятието, които произтичат от минали събития и чието увреждане се очаква да доведе до изтичане от предприятието на ресурси, носители на икономическа изгода.

Собствения капитал като остатъчна стойност на активите на предприятието след приспадане на неговите пасиви.

Актива= собствения капитал + пасива

Актива – пасива= собствения капитал

В първия от моделите се дава израз на зависимостта, че имуществото (активите) на предприятието имат два възможни източника на придобиване- да бъдат собствени, чийто стойностен израз е собственият капитал, или да бъдат привлечени, чийто стойностен израз за задълженията към трети лица за предприятието, т. е пасивите.

Вторият модел отразява възприетата в световната счетоводна теория и практика дефиниция на собствения капитал като остатъчна величина, т. е. остатъчна стойност на активите на предприятието след приспадане на неговите пасиви.

В баланса активите се оформят в два раздела:

А- Дълготрайни активи

Б- Краткотрайни активи

В раздел А- активите поради различния на чин на извличане на икономическа изгода от тях, те са обособени в пет групи.

Първа група-- Дълготрайни материални актови- там са обхванати дълготрайните активи с материално- веществена форма. Те са представени чрез статиите- земи, сгради, машини, оборудване, съоръжения, транспортни средства основни стада и други дълготрайни материални активи. Точно в статията към други дълготрайни материални активи се отнася стопанския инвентар, инструменти, инвентарен анбалаж. В статията разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайните материални активи се включват разходи за строителство, за подобряване на машини, съоръжения или пък за бракуване на дълготрайни материални активи, което не е приключило към датата на съставяне на баланса.

Втора група-- Дълготрайни нематериални активи- чрез статията „ Права върху собственост” се отразяват придобитите от предприятието права върху интелектуалната и индустриалната собственост. Чрез статията „ Продукти от развойна дейност” се призовават активи за прототипи, опитни образци, модели. Със статията „ Други дълготрайни нематериални активи” се представят различни вещни права на ползване. Това е собственост на някои друг, но имаме права за ползване- разходи за ползване на наети дълготрайни нематериални активи. Статията „ Програмни продукти” и статията „ Продукти от развойна дейност”.

Трета група-- Представят се дългосрочни финансови активи. Особеното е, че дългосрочните финансови активи са описани според степента на контрола, който предприятието има чрез контролното си участие в друго предприятие. Статията „ Дялове и участия”- дъщерни предприятия, смесени предприятия, асоциирани предприятия, други предприятия. Статията „Инвестиционни имоти”, статията „ Други дълготрайни ценни книжа”, статията „ Дългосрочни вземания”- от свързани предприятия, търговски предприятия, други дългосрочни вземания.

Четвърта група-- т. нар. търговска репутация и представя специфични активи, които на практика се проявяват, когато едно предприятие се купува, т. е. когато се поглъща от друго предприятие. Търговската репутация е разликата между разходите за придобиване на предприятието и справедливата му цена. Статия „ Положителна репутация” и статия „ Отрицателна репутация”.

Пета група-- Съдържат се разходи за бъдещи периоди. Тя е еднородна и обхваща всички разходи, чието плащане е отсрочено за следващ период.

Раздел Б- Краткотрайните активи също съдържат пет групи.

Първа група-- На материални запаси. Статии за материали, продукция, стоки, малки животни и животни за угояване, дребни продуктивни животни, незавършено производство и други материални запаси.

Втора група-- Краткосрочни вземания. Статии за вземания за свързани предприятия, вземания от клиенти и доставчици, вземания по представени търговски заеми, данъци за възстановяване, други краткосрочни вземания.

Трета група-- Краткосрочни финансови активи- включват и изкупени собствени дългови ценни книжа, които се наричат „ Оборотен портфейл”. Статии за финансови активи в свързани предприятия, изкупени собствени дългови ценни книжа, краткосрочни ценни книжа, благородни метали и скъпоценни камъни, други краткосрочни финансови активи.

Четвърта група-- Парични средства. Блокирани парични средства са тези, които са внесени като гаранция на митнически, гранични власти. Статии за парични средства в брой, парични средства в безсрочни депозити, блокирани парични средства, парични еквиваленти.

Пета група-- Разходи за бъдещи периоди, които обаче са отсрочени, но в рамките на една година- имат краткосрочен характер.

Пасива има три раздела:

 • Раздел А- Собствен капитал

 • Раздел Б- Дългосрочни активи

 • Раздел В- Краткосрочни пасиви

В раздел А- Собствен капитал:

Първа група-- Основен капитал, записан капитал, невнесен капитал, изкупени собствени акции. Към този раздел се отнасят и резервите, включително статиите „ Премия от емисия” и „ Резерви от по следващи оценки на активите и пасивите”.

Премия от емисия”- е разликата между емисионната цена и номинала, когато са имитирани собствени акции и облигации.

Резерви”

Резерви от по следващи оценки на актива и пасива. Това е една от малкото статии с корективно значение в баланса. Налага се при различни причини периодично стойността на дълготрайните активи на предприятието да се привежда към пазарна цена.

Целеви раздел- от финансови резерви за сметка на печалбата, за покриване на евентуални рискове и загуби.

Раздел Б- Дългосрочни пасиви

Дългосрочни задължения към свързани предприятия, към финансови предприятия, към банки, към търговски заеми.

Раздел В- Краткосрочни пасиви

Краткосрочни задължения към свързани предприятия, банки, клиенти, търговски заеми, към персонала, данъчни задължения и други краткосрочни задължения.

Световният баланс е източник на информация, която позволява да се определи:

Величината на нетните активи на предприятието.

Да се изчислят редица важни коефициенти и по точност коефициент на автономност, коефициент на финансова автономност, коефициент на заддлъжнялост, коефициент на ликвидност.

 • Нетният капитал се получава като от сумата на активите се спадне сумата на всички пасиви на предприятието.

 • Коефициент на автономност- отношение на собствения капитал и целия капитал на предприятието.

 • Коефициент на финансова автономност- отношение на собствения капитал и пасивите на предприятието.

 • Коефициент на заддлъжнялост- реципрочен е коефициента на финансова автономност представлява отношението на пасивите към собствения капитал на предприятието.

 • Коефициент на ликвидност- е показател за платежоспособност на предприятието в кратък перио. Представлява отношение на краткосрочните активи към краткосрочните задължения и показва колко краткосрочни актива се падат на краткосрочни задължения.

Форми и строеж на счетоводния баланс

Счетоводния баланс като специфична таблица има определена форма и съдържание. Формата на баланса представлява определена система от подреждане и описване на активите и капиталите на предприятието. Тя е изградена така, че да позволява неговото бързо и удобно съставяне, от една страна, и, от друга, извършване на сравнения за имуществото и финансовото състояние на предприятието.

Структурата и съдържанието на счетоводния баланс, които имат определено значение за обхвата и качеството на информацията, съдържаща се в него, са субективно създадени от хората и през различни периоди от развитието на човешкото общество на са намирали еднакво теоретическо и практическо решаване. Независимо от това в практиката са намерили приложение две форми на баланса:

 • Едностранна

 • Двустранна

Едностранната форма на счетоводния представлява специално разграфена таблица, в която последователно се описват активите, пасивите и капитала на предприятието. Описанието им се извършва по установен за това ред и последователност в съответствие с възприетия у нас английски вариант на счетоводен баланс.

Двустранната форма на счетоводния баланс също е специално разграфена таблица, имаща вид на буквата Т, по подобие на европейския модел на счетоводен баланс. Във всяка една от страните се описват двата основни обекта на отчитането- активи и капитали, а непосредствено след тях, след сумата на актива и сумата на пасива- правните взаимоотношения от стопански характер.

Най- малката структурна единица на счетоводния баланс, с която се показва състоянието на отделни активи и пасиви се нарича балансова статия. Величината на всяка отделна балансова статия се определя от данни, записани текущо през отчетния период по една или няколко синтетични счетоводни сметки. Всяка балансова статия има две части: наименование и стойностен размер.

В счетоводния баланс статиите са обединени в групи, а групите- в раздели. По този начин структурата на баланса е тристепенна: първа степен- раздели, втора степен – групи и трета степен- балансови статии.

Счетоводния баланс се съставя, като правили, в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводството веднъж през счетоводния период- към 31 Декември. Но предприятието може да състави баланс и към други дати- при ликвидация, инвентаризация, смяна на ръководителя, трансформиране на предприятието и др.

Видове счетоводни баланси

Класификацията на счетоводния баланс може да се извърши по различни признаци. В зависимост от момента, към който се съставят счетоводните баланси, те биват:

 • Встъпителни

 • Начални

 • Приключителни

 • Ликвидационни

 • Междинни

Встъпителният баланс се съставя към датата на учредяването на предприятието и следователно отразява имущественото и финансово състояние, при което предприятието започва своята дейност. Всъщност встъпителният баланс представлява основата, началото на счетоводната му отчетност. На практика като встъпителни баланси се третират и балансите, с които се започва дейността на предприятието през новия отчетен период. Така баланса се нарича обикновено начален. Ако отчетната година съвпада с календарната, това е баланса на 01 Януари на съответната година.

Приключителният баланс се съставя в края на отчетната година. Той е задължителен компонент на годишния финансов отчет. Разновидност на приключителния баланс е ликвидационния баланс. При ликвидация се изготвя счетоводен баланс за периода от началото на отчетния период до датата на съдебното решение за обявяването на предприятието в ликвидация. Счетоводният баланс се трансформира в „Начален баланс при ликвидация”

Междинният баланс се съставя за период, който е по кратък от една календарна година. За междинни не се считат отчетите на новосъздадените и прекратилите дейността си предприятия. Отчетният период на междинния счетоводен баланс е определен от съответния държавен орган или външен потребител, за който се съставя междинен финансов отчет. В междинния счетоводен, който се изготвя съгласно на разпоредбите на приложимите счетоводни стандарти за междинно счетоводно отчитане, активите, пасивите и собствен капитал се представят с данни към 31 Декември на предходната година и към датата, към която е съставен междинният финансов отчет.

За целите на управлението на предприятието, а не за публични целина външните потребители на финансови отчети могат да се изготвят баланси на междинни периоди- месечни, тримесечни, шестмесечни, деветмесечни, а за банките дори ежедневни.

В зависимост от обхвата на информацията балансите биват :

 • Индивидуални

 • Консолидирани

Индивидуалните баланси са балансите на отделните предприятия.

Консолидираният баланс е баланс на икономическа група, представен като на едно предприятие. Икономическата група включва предприятието майка и всички негови дъщерни предприятия. Потребителите на финансови отчети на предприятието майка се интересуват от информация за имущественото и финансово състояние на групата като цяло. Именно консолидираният баланс осигурява тази информация. Консолидацията се извършва при спазването на специфична методика и задължителни процедури.

В зависимост от това, дали в счетоводния баланс се включватрегулираци балансови статии, балансите биват:

 • Нетни

 • Брутни

 • Изменение на баланса

Изменение на баланса

Счетоводният баланс е не само инструмент за отразяване и опознаване на имущественото и финансовото състояние на предприятието към определен момент. Балансовото единство в двустранното проявление на реалните обекти по конкретен имуществен състав като активи и по финансови източници като пасиви и собствен е обективно присъщо не само на състоянието им към даден момент, но и на оперативния им цикъл, наричан още кръгооборот. Следователно освен като статична система от показатели балансът може да се разглежда и в динамика- от гледна точка на отразяването и опознаването на стопанските операции, изразяващи съдържанието на кръгооборота. Кръгооборотът на ресурсите може да се представи като последователност от отдели, последователни стопански операции. Всяка стопанска операция, чрез която се реализира конкретна парично- следствена връзка.

Като парични- следствени обекти могат да бъдат:

 • Само от състава на актива

 • Само от състава на пасива и собствения капитал

 • Едновременно от състава на активите и от състава на пасивите и собствения капитал

Следователно всяка стопанска операция изразява точно определено отношение между активите, пасивите и собствения капитал. Причинно- следствената връзка между измененията при всяка стопанска операция може да бъде класифицирана в нейното балансово счетоводно проявление в една от следните групи.

Изисквания към съставяне на баланса

В нашата стана за всички предприятия се прилага единна типова балансова схема, по която те са задължени да съставят счетоводни баланси. С баланси започва и завършва процеса на текущото счетоводно отчитане на даден отчетен период. Баланса се съставя под формата на таблица в две части: едната за отразяване на конкретния състав на имуществото на отчетната единица- актив, а втората за отразяване на същото това имущество според източниците на неговото формиране- пасив. Общата сума на актива трябва винаги да бъде равна на общата сума на пасива. Баланса се съставя към определена дата. Данните за съставяне на баланса се вземат от синтетичните сметки в главната книга-крайни салда. Баланса може да се съставя и въз основа на данни от оборотна ведомост.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Софинвест” ЕООД

Към 31,12,2008 год

Актив Пасив

Раздел, групи, статии

Тек. г.

Пред. Г.

Раздели, групи, статии

Тек. г

Пред. Г

А. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

А.Собствен капитал

ДМА

Основен капитал

Земи( терени)

5632

5632

Записан капитал:

41

41

Сгради, конструкции

420

446

акционерен капитал

Машини и оборудване

214

25

котирани акции на финанс. Пазар

Съоръжения

некотирани акции на финанс. пазар

Транспортни средства

73

50

други видове основен капитал

Основни стада

Невнесен капитал

Други ДМА

35

27

Изкупени собствени акции

Р-ди за придобиване на ДМА

Общо за група едно

41

41

Общо за група едно

6374

6180

Резерви

ДНМА

Премии от емисия

Права върху собственост

Резерв от поел. Оценки на актив и пасив

5052

5052

Програми, продукти

10

12

Целеви резерви

444

444

Продукти от развойна дейност

общи разерви

Други ДНМА

специализарани разерви

Общо за група две

10

12

други резерви

444

444

Дълг. Финансови активи

Общо за група две

5496

5496-

Дялове в участия:

2

2

Финансов резултат

дъщерни предприятия

Натрупана печалба/ загуба от минали години

194

108

смесени предприятия

неразпределена печалба

194

108

асоциирани предприятия

2

2

непокрита загуба

други предприятия

Текуща печалба

720

428

Инвестиции, имоти

Текуща загуба

Други дълг. ценни книжа

Общо за група три

914

536

Дългосрочни вземания:

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ „ А”

6451

6073

свързани предприятия

Б. Дългосрочни пасиви

търговски вземания

Дългосрочни задължения

други дългосрочни вземания

Задължения към свързани предприятия

Общо за група три

2

2

Задължения към Финансови предприятия

Търговска репутация

от тях към банки

Положителна репутация

Задължения по търговски заеми

Отрицателна репутация

Задължения по облигационни заеми

Общо за група четири

0

0

Остатъчни данъци

563

535

Разходи за бъдещи периоди

Други дългосрочни задължения

56

38

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ „ А”

6386

6194

619

573

Б. Краткотрайни активи

П.П-ди за бъдещи периоди

Материални запаси

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б

619

573

Материали

1

1

В. Краткосрочни пасиви

Продукция

Краткосрочни задължения

Стоки

Задължения към свързани предприятия

Млади животни

Задължения към финансови предприятия

Дребни продуктивни животни

от тях към банки

Незавършено производство

Задължения към доставчици и клиенти

62

61

Други материални запаси

Задължения по търговски земи

Общо за група едно

1

1

Задължения към персонала

188

492

Краткосрочни вземания

Задължения към осиг. Предприятия

56

70

Вземания от свързани предприятия

Данъчни задължения

79

185

Вземания от клиенти и доставчици

251

331

Други краткосрочни задължения

325

320

Вземания от търговски заеми

Провизии

Съдебни и присъдени вземания

25

26

Общо за група едно

710

1128

Данъци за възстановяване

11

П.П- ди за бъд. Периоди и финансиране

Други краткосрочни вземания

70

38

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ „ В”

710

1128

Общо за група две

357

395

СУМА НА ПАСИВА ( А+ Б + В)

7780

7774

Краткосрочни финанс. активи

Финансови активи в свързани предприятия

Изкупени собств. дългови ценни книжа

Краткосрочни ценни книжа

Благородни метали и ценни книжа

Други краткосрочни финансови активи

Общо за група три

0

0

Парични средства

Парични средства в брой

80

48

Парични средства в безсрочни депозити

949

1127

Блокирани парични средства

Парични еквиваленти

Общо за раздел четири

1029

1175

Разходи за бъдещи периоди

7

9

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ „ Б”

1394

1580

СУМА НА АКТИВА (А + Б)

7780

7774

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

Въведение в счетоводството” – Проф. д-р Васил Янков, Ст. ас. Мариан Николов, Ст. ас Гергана Николова

Основи на счетоводството”- Снежана Башева, Емилия Миланова, Бойчинка Йонкова, Диана Петрова, Румяна Пожаревска, Бранимир Дилковски

Данни от фирма „ Софинвест” ЕООД

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.0/5 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
счетоводен баланс, 4.0 out of 5 based on 3 ratings

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *