Решени задачи по счетоводство

Вариант  1
Фирма „Алфа индъстри” ООД е производствена и произвежда един вид продукция, началните запаси от която са 5000бр. По 12.40 себестойност. През отчетният период във фирмата са извършени следните стопански операции :
1)/25т/ Извършена е доставка на материали. Във връзка с това са отчетени следните стопански операции:
А)постъпила е данъчна фактура Н207 на 6.04.2010 за закупени материали на стойнопст 12 000 от които 2 000 ДДС.
Б)Постъпила е данъчна фактура от транспортна фирма за превоз на материалите на стойност 600лв от които 100 ДДС
В) Изплатена е данъчната сума по транспортната фактура от касата
Г) Постъпила е опростена фактура(без ДДС) от фирма за товаро-разтоварна дейност на ст 250лв
Д) Изплатена е дължимата сума за товаро-разтоварната дейност от касата
Е) Материалите са заприходени в склада
Ж) С платежно нареждане (503) е преведена дължимата сума по фактура 207
2) /5т/ Постъпила е фактура от външна фирма за извършен ремонт на произв. Оборудване на ст 960лв от които 160 лв ДДС. Сумата е изплатена от касата. Разхода е отнесен по предназн.(611)
3)/5т/ Постъпила е данъчна фактура от ЧЕЗ за употребена ел енергия на стойност 1 200 лв от които 200 лв ДДС. Установено е че 90% от енергията – осн. Дейност, 10% -- администрация. Разхода е отнесен по предназначение. Дължимата сума е изплат. На доставчика чрез банков превод.
4)/5т/ От РСЛ са изтеглени 12 000 и са заприх в касата.
5)/5т/ Изписани са от склада и са вложени в производството материали за 8 000. Разхода е отнесен по предназначение.
6)/5т/ От касата са изплатени заплатите на персонала за предх мес в размер на 18 000
7)/5т/ Срешение на съдружниците е извършено разпределение на печалбата от мин год 60 000, както следва : резерви – 50%, дивиденти – 50%
8)/5т/ От касата са изплатени дължимите дивиденти на съдружниците като е удържан 5% данък върху дивидентите съгласно ЗКПО.
9)/5т/ По РСЛ са постъпили 90 000 дивиденти от дъщерна фирма
10)/5т/ Начислени са заплати на персонала за 18 000. 12 000 осн дейност, 6 000 администрация. Разхода е отнесен по предназначение.
11)/5т/ От заплатите са направени следните удръжки : соц осиг – 1 350, за ДЗПО – 900, за здравно – 560, за ДДФЛ (454) – 1 800
12)/20т/ Начислени са полагащите се амортизации за 2010 на производствено оборудване с първоначална стойност  70 000 придобито през март 2010. При 5 годишен амортизационен срок и константно дегресивен метод (метод на снижаващият се остатък) с коеф на повишение 2. Разхода е отнесен по предназначение.
13)/10т/ Открита е сметка 611 и са отразени оборотите. Опред е общата сума на производствените разходи извършени през отчетния период.
14)/15т/ През отчетния период са произведени 3 400бр изделия от които 3 200 са напълно завършени и са заприходени в склада за готова продукция, а 200 остават като незавършено производство. Те имат степен на технологична завършеност 50% (r = 0.5). Съставена е статия за заприходяване на готовата продукция (3 200)на склад. Нейната ед себестойност е определена по формулата :
себест (ед)=сума на производст разходи/сума q*r

Вариант 2
Фирмата „Омега комерс” ООд има предмет на дейност търговия и търгува с един вид стока. Началните запаси от която са 5 000 бр по 10.40. През отчетния период 2010 във фирмата са извършени следните стопански операции
1)/5т/ От РСЛ са изтеглени 10 000 и са заприходени в касата.
2)/5т/ От касата са изплатени заплатите на персонала за предх мес – 16 000
3)/5т/ От касата са предоставени 4 000 служебен аванс на служител
4)/5т/ Съгласно данъчна фактура е публикувана обява във в „Труд” за отдаване под наемк на търговски обект. Стой на фактурата е 240лв от които 40 лв ДДС. Сумата е преведена чрез платежно нареждане (503) разхода е отнесен по предназначение.
5)/10т/ Снабдител е отчел изразходвани служебни пари, като е представил данъчна фактура за закупени материали на стойност 3 600 от които 600 ДДС. Материалите са заприходени в склада на фирмата. Неизразходената част е върната обратно в касата.
6)/5т/ Съгласно протокол са бракувани стоки за 200лв поради изтекъл срок на годност.
7)/5т/ С решение на съдружниците е извършено разпределение на печалбата от минали години 150 000 както следва 50% резерви, 50% дивиденти.
8)/5т/ От касата са изплатени дължимите дивиденти на съдружниците като е удържан 5% данък върху дивидентите съгласно ЗКПО.
9)/5т/ По РЛС са постъпили 120 000 дивиденти от дъщерна фирма
10)/5т/ Начислени са заплатите на персонала за 16 000 от които 10 000 осн дейност, 6 000 администрация. Разхода е отнесен по предназначение.
11)/5т/ От заплатите са направени следните одръжки: за соц осиг – 1 200 за ДЗПО – 800 за здравно – 500  за ДДФЛ – 1 600
12)/20т/ Начислени са полагащите се амортизации за 2010 на търговско оборъдване с първоначална стойност 80 000 придобито през април 2010 при петгодишен аморт срок и дегресивен метод  „сума на числата”. Разхода е отнесен по предназначение.
13)/25т/ Извършена е доставка на стоки. Във връзка с това са извършени следните операции :
А) постъпила е данъчна фактура ном 205 11.04.2010 за закупени стоки 2 000бр по 11.20. Върху стойността на стоките е начислено ДДС.
Б) Постъпила е данъчна фактура от транспортна фирма за превоз на стоките на стойност 960 от които 160 ДДС
В) С пари от касата е извършено плащане на транспортната фактура.
Г) Постъпила е опростена фактура от фирма за товаро-разтоварна дейн ост на стойност 250лв
Д) С пари от касата е извършено плащане по фактурата за товаро-разтов дейност
Е) С платежно нареждане е преведена на доставчика дължимата сума по фактура 205
Ж) Стоките са заприходени в склада на фирмата и е определена тяхната единична доставна цена.
14)/5т/ Постъпила е данъчна фактура от ЧЕЗ за употребена ел енергия на стойност 1 200 лв от които 200 ДДС. Установено е че 70% -- търговски обект, 30% -- администрация. Разхода е отнесен по предназначение. Дължимата сума е изплатена на доставчика чрез банков превод.
15)/5т/ Съгласно отчет за продажбите в търг обект на фирмата са продадени 3 500 бр стока по продажна цена 48лв от които 8лв ДДС. Оборотът е постъпил в брой и е отчетен в касата.
16)/10т/ Изписани са продадените през пер стоки, като тяхната отчет стойност е опред по метода „средна претеглена цена”.
17)/10т/ Открити са 611 и 614 и са отразени оборотите. Съст е статия за прикл.
18)/10т/ Открита е сметка 702 и са отразени оборотите по нея. Съставена е статия за нейното приключване. Иска се:
А) да се съставят необх счетоводни статии
Б)/20т/ да се открият сметки 501 и 421. Да се отразят техните начални салда и обороти. Да се определят крайните им салда.

Решения: Вариант 1

1) А) 302, 4531/401   10 000+2 000=12 000лв

Б) 602, 4531/401    500+100=600лв
611/602          500лв

В) 401/501    600лв

Г) 602/401     250лв
611/602     250лв

Д) 401/501     250лв

Е) 401/503     12 000лв

2) 602, 4531 / 401    800+160=960лв
611/602                                   800лв
401/501                                   960лв

3) 602, 4531 /401     1 000+200=1 200лв
611/602                                          900лв
614/602                                          100лв
401/503                                       1 200лв

4) 501/503     12 000лв

5) 601/302       8 000лв
611/601       8 000лв

6) 421/501      18 000лв

7) 122/111, 425      60 000=30 000+30 000

8) 425/459                 1 500лв
425/501         28 500лв

9) 503/722         90 000лв

10) 604/421         18 000лв
611, 614/604     12 000 + 6 000=18 000лв

11) 605/461, 4617, 463, 454      4 610=1 350+900+560+1 800
611, 614/605    3 073 + 1 537 = 4610

12) 603/241    21 000лв
611/603    21 000лв

13) Сметка  611 дебит: 500+250+800+900+8 000+12 000+3 073+21 000= 46 523- дебитно салдо

14) 302/611    41 049,71лв
46 523/3 400*0.5=27.37
27.37*200=5 473.29
46 523 – 5 473.29 = 41 049,71 лв

Решение Вариант 2

1) 501/503    10 000лв

2) 604/421    16 000лв
421/501    16 000лв

3) 422/501      4 000лв

4) 602, 4531/401    200+40=240лв
401/503               240лв
611/602               200лв

5) 302, 4531/401    3 000+600=3 600лв
422/501        400лв
401/422     3 600лв

6) 609/304        200лв

7) 122/111, 425     150 000= 75 000+75 000

8) 425/459              3 750лв
425/501             71 250лв

9) 503/722           120 000лв

10) 604/421             16 000лв
611, 614/604     10 000+6 000=16 000лв

11) 605/461, 4617, 463, 454     4 100= 1 200+800+500+1 600
611/605      4 100лв

12) 603/204      17 777.78
611/603      17 777.78

80 000*5/15=26 666.67 (амортизацията за една година)
26 666.67/12=2 222.22 (амортизацията за един месец)
2 222.22*4=8 888.88 (амортизацията за първите четири месеца)
26 666.67 – 8 888.88=17 777.78 (амортизацията до краят на годината)

13) А) 304, 4531/401   18 660.67+3 733.33=22 400лв
Б) 602, 4531/401    800+160=960лв
В) 401/501       960лв
Г) 602/401       250лв
Д) 401/501      250лв
Е) 401/503      22 400лв

14) 602, 4531/401    1 000+200=1 200 (при разход доставчици се кредитират)
611, 614/602    700+300=1 000лв
401/503             1 200лв

15) 411/702, 4532   168 000= 140 000+28 000 (при приходи 702 се кредитира)
501/411              168 000лв

16) Начално салдо – 5 000бр*10.40=52 000лв
11.04.2010 год – 2 000бр*11.20=22 400лв
Общо 7 000 бр и 74 400 оборот
74 400/7 000=10.57
3 500 * 10.57 = 36 995лв
702/304          36 995лв

17) Сметка 611
Дебит: 200+10 000+4 100+17 777.78+700= 32 777.78- дебитно салдо
Сметка 614
Дебит: 6 000+300=6 300
702/611, 614                        39 077.78= 32 777.78 + 6 300

18) А) сметка 702
Дебит: 36 995+39 077.78= 76 072.78 дебитен сбор
Кредит:  140 000
140 000-76 072.78 = 63 927.22 кредитно салдо
702/123     63 927.22

Б) Сметка 501
Дебит: 10 000+168 000= 178 000- дебитен сбор
Кредит: 16 000+4 000-400+71 250+960+250= 92 060-кредитен сбор
178 000-92 060 = 85 940 дебитно салдо
Сметка 421
Дебит : 16 000
Кредит: 16 000+16 000 = 32 000 кредитен сбор
16 000 кредитно салдо

Харесахте ли публикацията "Решени задачи по счетоводство" ?

VN:D [1.9.22_1171]
Rating: 4.7/5 (13 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +7 (from 7 votes)
Решени задачи по счетоводство, 4.7 out of 5 based on 13 ratings

One thought on “Решени задачи по счетоводство”

 1. Вариант 2 подточка 13 не трябва ли да се мине през с-ка 301? Аз съм го решила така:
  А)Дт 301 – 2 000 бр* 11,20 лв = 22 400 лв
  Дт 4531 – 4 480 лв
  Кт 401 – 26 880 лв
  Б) Дт 301 – 800 лв
  Дт 4531 – 160 лв
  Кт 401 – 960 лв
  В) Дт 401 – 960 лв
  Кт 501 – 960 лв
  Г) Дт 301 – 250 лв
  Кт 401 – 250 лв
  Д) Дт 401 – 250 лв
  Кт 501 – 250 лв
  Е) Дт 401 – 26 880 лв
  Кт 503 – 26 880 лв
  Ж) Дт 304 – 2 000 бр*11,73 = 23 460 лв
  Кт 301 – 23 460 лв

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *